Ranking the Most Dominant Chinese Gymnasts

Data Crunch #5.17
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of All Time
Link to: Ranking the Most Dominant American Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Russian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Romanian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Soviet Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Ukrainian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Japanese Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Hungarian Gymnasts

To explain this post: Only individual medals from the World Championships and Olympics are counted. A gold is worth three points, silver is worth two points, and bronze is worth one point. If there is a tie, both gymnasts get the full point total.

At the bottom of the list are links to more data using the same points system.

Name Points
Cheng Fei 14
Deng Linlin 8
He Kexin 8
Ma Yanhong 8
Sui Lu 8
Mo Huilan 7
Fan Yilin 6
Ling Jie 6
Yao Jinnan 6
Huang Huidan 5
Liu Tingting 5
Liu Xuan 5
Lu Li 5
Kui Yuanyuan 4
Bi Wenjing 3
Fan Di 3
Fan Ye 3
Luo Li 3
Yang Yilin 3
Bai Yawen 2
Chen Yongyan 2
Huang Mandan 2
Ji Liya 2
Jiang Yuyuan 2
Li Shanshan 2
Li Yifang 2
Meng Fei 2
Tang Xijing 2
Zhang Nan 2
Zhou Duan 2
Huang Qiushuang 1
Li Shijia 1
Sun Xiaojiao 1
Wu Jiani 1
Yang Yun 1

Link to: Ranking the Most Dominant Gymnastics Programs
Link to: Ranking the Most Dominant East German Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Czechoslovakian Gymnasts

Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 2010s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 2000s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1990s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1980s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1970s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1960s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1950s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1930s
Link to: Which Countries Have Produced the Most Medalists?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s