Ranking the Most Dominant Chinese Gymnasts

Return to Data Hub

To explain this post: Only individual medals from the World Championships and Olympics are counted. A gold is worth three points, silver is worth two points, and bronze is worth one point. If there is a tie, both gymnasts get the full point total.

At the bottom of the list are links to more data using the same points system.

NamePoints
Cheng Fei14
Deng Linlin8
He Kexin8
Ma Yanhong8
Sui Lu8
Mo Huilan7
Fan Yilin6
Ling Jie6
Wei Xiaoyuan6
Yao Jinnan6
Huang Huidan5
Liu Tingting5
Liu Xuan5
Lu Li5
Kui Yuanyuan4
Tang Xijing4
Bi Wenjing3
Fan Di3
Fan Ye3
Guan Chenchen3
Luo Li3
Yang Yilin3
Bai Yawen2
Chen Yongyan2
Huang Mandan2
Ji Liya2
Jiang Yuyuan2
Li Shanshan2
Li Yifang2
Meng Fei2
Zhang Nan2
Zhou Duan2
Huang Qiushuang1
Li Shijia1
Luo Rui1
Sun Xiaojiao1
Wu Jiani1
Yang Yun1

Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of All Time
Link to: Ranking the Most Dominant American Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Russian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Romanian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Soviet Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Ukrainian Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Japanese Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Hungarian Gymnasts

Link to: Ranking the Most Dominant Gymnastics Programs
Link to: Ranking the Most Dominant East German Gymnasts
Link to: Ranking the Most Dominant Czechoslovakian Gymnasts

Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 2010s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 2000s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1990s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1980s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1970s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1960s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1950s
Link to: Ranking the Most Dominant Gymnasts of the 1930s
Link to: Which Countries Have Produced the Most Medalists?

Data Crunch #5.17

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s